T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a ngay trung tâm thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng v?i dãy núi R?ng bao quanh và khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000 ha g?n đó, Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c. Là m?t siêu t? h?p ngh? d??ng mang t?m c? qu?c t? trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang m?t di?n m?o m?i đ?p h?n, đa d?ng h?n v? m?i m?t. Vài năm n?a, Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng phát tri?n du l?ch c?a Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, đ??c bao b?c b?i thiên nhiên, có h?n 480 ha đ?t đ??c khai hoang hoàn toàn, đ?t tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1 km và r?ng 23 ha. Đi?m đ?c đáo c?a bãi bi?n là n??c bi?n luôn trong xanh, giúp gi?m đ? đ?c c?a n??c ? Đ? S?n r?t nhi?u. Dragon Ocean Đ? S?n l?y tên t? m?t d? án c?a T?p đoàn Geleximco t?a l?c t?i huy?n V?n H??ng, thành ph? H? Chí Minh, có tên là khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill. H?i Phòng. Khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n có di?n tích đ?t 480 ha h??ng đ?n m?c tiêu tr? thành qu?n th? du l?ch ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c. M?t s?n ph?m b?t đ?ng s?n đ?p, ti?m năng sinh l?i cao, tr? thành ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-03 (水) 13:04:42 (81d)